top of page
ARBETSOMRÅDE

I mitt arbete stödjer jag personer att förebygga och behålla psykisk hälsa i sina liv.  Jag gör ett holistiskt konsultjobb och  hanterar balansen mellan den mänskliga själen-kroppen, harmonin i mänskliga relationer samt psykisk hälsa.

snäcka_npfcert.png

NPF

COACHING

Neuropsykiatrisk funktionsvariation (NPF) är en utvecklingsrelaterade funktionsnedsättning i dess bredaste form; Autismspektra, ASD/Asperger syndrom, ADHD, Tourettes syndrom, OCD m.m. Arbetet är anpassad till personens behov och förutsättning (funktionsvariationer) med syfte att fördjupa sig i discipliner som funktionsvariation, in- och omlärning, språkmönster, hälsosam självutveckling. 

coaching3.jpg

Coaching är en tankeväckande och kreativ process som inspirerar klienten att maximera sin personliga och professionella potential.

KBT logga.jpeg

Kognitiv beteendeterapi är ett samlingsnamn för olika former av psykoterapier med utgångspunkt i kognitiv psykologi och inlärningspsykologi. Vid behandling av PTSD och komplext PTSD används traumafokuserad kognitiv beteendeterapi.

wingwave coaching.jpg

WingWave Coaching metod är, stressminskning, ångest, kroppsliga symtom, psykosomatiska symtom, traumabearbetning, fostertrauma och transgenerationella trauman, sömnproblem. Tre viktiga beståndsdelar: NLP (Bandler, Grindler) Muskeltest (Dr. Omura) och EMDR (Franscine Shapure)

Wingwave skapades genom att kombinera orden wing (som betyder vinge) och Wave hjärnvåg och täcker en metod för att hitta och lösa hinder.

gulkrókusz.jpg

BIOLOGIKA

German Nymedicin (GNM) - Biologika. GMN tydligt handlar om hur vårt mentala tillstånd och negativa känslor skapar sjukdomar på SJÄL-HJÄRNAN-ORGAN nivå och att vi kan läka oss själva med rätt känslor och tankar. Allvarlig sjukdom i grunden beror på en svår händelse i personens liv. Chockens effekt på hjärnan kan Dr Hamer se på CT-bilder och han kan även på bilden av hjärnan utläsa vilket perifert organ som samtidigt drabbats av sjukdom.

psykosyntes-i-ord-affisch-1.jpg

Psykosyntes är en alternativ terapiform, vars grundare heter Roberto Assagioli. Han var en av Sigmund Freuds elever. Baserat på sin kliniska erfarenhet som psykolog lade Assagioli större vikt vid empati och den terapeutiska relationen än vid specifika metoder när han utformade psykosyntesen. Detta har tidigare betraktats som kontroversiellt men finner numera stöd i vetenskaplig forskning.

bottom of page